مردمی که فکرشان آزاد نیست هیچگاه آزاد نخواهند شد بلکه به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تجربه خواهند کرد…!

چرخ حکومت "ظالمان" همیشه به واسطه "جاهلان" میچرخد.

هنگامیکه گالیله در اثر شکنجه و تهدیدات کلیسا مجبور شد به اشتباه خود پی ببرد و به صاف بودن کره زمین "اعتراف" کند، یکی از شاگردان گالیله به سمت او آمد و تف بر زمین انداخت و

گفت: تف به سرزمینی که قهرمان ندارد.

گالیله در جواب گفت: تف به سرزمینی که به قهرمان احتیاج دارد…!!