دو نفر در همدان به‌دار مجازات آویخته شدند

همدان- با حکم شعبه یک دادگاه کیفری همدان و تائید شعبه یازدهم دیوان عالی کشور   دو نفر سحرگاه دوشنبه در زندان مرکزی همدان به‌دار مجازات آویخته شدند.   

این خبر به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان همدان حاکیست ،  پس از صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب همدان و رسیدگی به پرونده در شعبه اول کیفری استان همدان"پ.ع"و"س.ل" به اتهام مشارکت در دو فقره قتل به موجب قوانین مربوط در قانون مجازات اسلامی و آیات و احکام شرعیه راجع به قصاص نفس به دوباره قصاص نفس ضمن رعایت شرایط قانونی محکوم شدند.  

این گزارش حاکیست؛ پس از رسیدگی فوری و خارج از نوبت و تایید حکم اولیه از سوی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور و استیذان از ریاست قوه قضاییه و دستور او  مبنی بر اجرای فوری، حکم مورد نظر در سحرگاه دو شنبه در محل زندان مرکز همدان با حضور مقامات قضایی و اولیاء دم مقتولین به مرحله اجرا در آمد.

  سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۲ / ۲۱ مه ۲۰۱۳