بازداشت سه زن

۲۰ شهریور۱۳۹۷۱۱٫۰۹٫۲۰۱۸, :

سه فعال حقوق زنان، نجمه واحدی وکیل، هدی عمید جامعه شناس و رضوان محمدی دانشجوی مطالعات جنسیتی ، در برگزاری کارگاه‌های با موضوع برابری زن و مرد در مورد ازدواج و فعالیت مسالمت‌آمیز فعال بودند. آنها در خانه‌های خود بدون هیچ هشدار قبلی بازداشت شدند. هیچ اطلاع بیشتری درمورد اتهام و یا محل نگهداری آنها منتشر نشده است و خانواده های آنها از تماس تلفنی و یا حضوری منع شده‌اند.

هادی قائمی مدیر کمپن گفت: «مقامات ایران فکر می‌کنند می‌توانند با بازداشت‌های غیرقانونی مردم را از حمایت از حقوق زنان متوقف کنند، اما این بازداشت‌ها باعث ساکت‌ شدن مردم نشده است و بر تعداد حامیان حقوق زنان افزوده شده است.»

با توجه به الگوی مستند شده از شرایط نگهداری زندانیان سیاسی در ایران، مانند زندان‌های انفرادی طولانی مدت که به اعمال فشار بر آنها در طول مدت بازجویی منجر می‌شود و دسترسی به وکیل هم برای زندانیان فراهم نیست، در مورد شراطی محلی نگهداری این زنان نگرانی‌هایی وجود دارد. علاوه بر این زنان زندانی دربرخی موارد در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.

عمید و ویحیدی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شدند و به حل نامشخصی منتقل شدند. آنها سه روز قبل از برگزاری کارگاه در مورد قوانین ازدواج بازداشت شدند.

محمدی در منزلش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. کمپین قادر نیست که به صورت مستقل مشخص کند که چه نهادی مسوول بازداشت او است. مامورین امنیتی تلفن و سایر دستگاه‌های الکترونیکی او را توقیف کردن کردند.

تشدید سرکوب فعالین حقوق زنان

مقامات ایرانی از شروع سال جاری به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش فشار و سرکوب خواسته‌های مدنی برای حقوق زنان در ایران هستند. به عنوان نمونه زنان زیادی در ایران در با برداشتن حجاب خود در محل‌های عمومی و در اعتراض‌های مسالمت‌ آمیز بر ضد حجاب اجباری بازداشت شدند.

نجمه وحیدی، جامعه شناس است که در رشته تخصصی مطالعات زنان تحصیل کرده است. در طی سال‌های گذشته او بر روی این موضوع متمرکز بوده است که میلیون‌ها زن در ایران در شرایط نابرابر مانند حقوق و بازنشستگی مشغول کار هستند، مشکلی که به صورت گسترده مورد توجه عموم قرار گرفته است. صد‌ها زن و مرد جوان در کارگاه‌های که او در مورد تبعیض جنسیتی تشکیل داده است شرکت کردند.

چامعه دفاع از حقوق بشردر ایران، بازداست و اعدام شهروندان ایرانی توسط دولت اسلامی را محکوم می کند .