دیدار با علی لاریجانی

جوادی آملی اظهار کرد: . آن که روسری خود را بر سر چوب می کند، با قرآن مخالف نیست بلکه با این شرایط کشور مخالف است.

پیغمبرگفت ، کشوری که مشکل مالی داشته باشد، دینش در خطر است!.
پیغمبراز خدا می‌خواهند بین مردم و نان مردم فاصله نیندازد؛ لذا اگر سهل‌انگاری در بخش‌های مدیریتی و اقتصادی کشور صورت بگیرد، آسیب دیدن دین مردم قطعی است.