دو زندانی در مشهد اعدام شدند

۲۵ ماه مه ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۶  /۰۳/۰۴

مرد ۴۲ ساله ای در زندان مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و اعدام شد.   همزمان با این زندانی فرد دیگری از اهالی سبزوار نیز در زندان مرکزی مشهد اعدام شد

بنابراین گزارش، در نهایت با سوگند ۵۰ تن از بستگان مقتول، دادگاه رای به قصاص نفس داد تا این که رای صادره در دیوان عالی کشور نیز تایید شد و پرونده در مرحله اجرای حکم قرار گرفت.

با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم قصاص نفس ، متهم این پرونده که اکنون ۴۲ ساله شده بود، با نظارت قضات اجرای احکام دادسرای مشهد و پس از گذشت حدود ۱۷ سال پای چوبه دار رفت و اعدام شد.     

حکم قصاص نفس جوان ۳۴ ساله ای نیز، در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.       

اما رای صادره با اعتراض متهم و وکیل وی روبه رو و این پرونده جنایی برای بررسی های دقیق تر به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد.  

مقامات قضایی در دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی پرونده، رای صادره از سوی دادگاه را تایید کردند و بدین ترتیب روز گذشته در حضور مقامات قضایی اجرای احکام دادسرای مشهد به دار آویخته شد.