اعدام درمشهد

۱۷ آپریل ۲۰۱۷ـ۱۳۹۶ /۰۱/۲۸

جوانی که سه سال قبل در زمانی که ۱۹ سال سن داشت ، در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.  

درگزارش آمده : قضات دادگاه کیفری نیز پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، او را به قصاص نفس محکوم کردند.

با تایید رای صادره در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، پرونده به اجرای احکام دادسرای مشهد ارسال شد و پس از فراهم شدن مقدمات اجرای حکم،این جوان به پای چوبه دار رفت و اعدام شد.