اعدام هفت نفردرزندان لنگرود قم

۱٣ فوریه ۲۰۱۷  –   ۲۵ بهمن ۱٣۹۵

هفت نفر  در «زندان لنگرود» قم به دار آویخته شدند. حتا یکی از این زندانیان از دادرسی عادلانه برخودار نبوده است.       
«سعید شکری متولد ١٣
۶٩» هویت احراز شده یکی از این زندانیان توسط هراناست.
یک منبع نزدیک به خانواده شکری با بیان اینکه این زندانیان روز گذشته آخرین ملاقات با خانواده را انجام دادند، گفت: “دادستان قم تازه منصوب شده است و با این اعدام ها قصد زهر چشم گرفتن داشته است. متاسفانه حتی به وکیل  شکری فرصت ندادند طبق ماده
۴۷۷ تقاضای اعاده دادرسی دهد. با تمسخر به او گفته بودند فردا در مراسم ختم موکلش شرکت کند.”    
هویت شش زندانی اعدام شده دیگر تا زمان تنظیم این گزارش شناسایی نشده است، رسانه های رسمی نیز در این باره سکوت اختیار کرده اند.