دو جوان در مشهداعدام شدند

۱۳ فوریه ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

قضات دادگاه پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه، رای به قصاص جوان ۱۹ ساله دادند که این رای به تایید شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رسید و با حضور مقامات قضایی اجرای احکام در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.  

دومین متهم مردی در۲۱ سال قبل به قصاص محکوم شده بود تا این که رای صادره به تایید شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رسید.        

این زندانیان  پای چوبه دار رفتند و با نظارت قضات اجرای احکام دادسرای مشهد به دار آویخته شدند.