چهارنفردر کرج اعدام شدند

۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ – ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

چهار زندانی، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. از سرنوشت دو زندانی دیگر که برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند اطلاعی در دست نیست.   

شش زندانی قبلاً جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شده بودند.

رحمان نوریان” و “مجید عسکری” هویت دو تن از اعدام شدگان است.  

هویت دو زندانی اعدام شده دیگر و همینطور سرنوشت دو زندانی دیگر از گروه ۶ نفره منتقل شده جهت اجرای حکم کماکان نامشخص است.