اعدام دونفردرارومیه

 

۲۱ ژانویه ۲۰۱۷–  ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

دو زندانی شامل یک زندانی معلول و بیمار که در بهداری زندان نگهداری می شد،   در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

 

 حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.   

 

هویت این دو زندانی به قرار زیر است:     

 

۱ـ قبل علی باپیر (معلول )/ به دلیل بیماری در بهداری زندان تحت مراقبت نگهداری می شد  

 

۲سینا حسین پور ۲۲ساله  / از بند جوانان  

 

یکی از این افراد دارای معلولیت جسمی بود به طوری که دوپای خود را ازدست داده و با ویلچر حرکت می کرد.

 

در ماه گذشته (دی ماه)، دستکم ۷۱ زندانی در زندان های مختلف ایران اعدام شده اند.