اعدام درنیباد، خراسان

۱۹ ژانویه ۲۰۱۷ – ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

چهار زندانی در زندان تایباد در استان خراسان به دار آویخته شدند.        

چهار زندانی ، شامل دو تبعه کشور افغانستان، در زندان شهر تایباد واقع در شرق استان خراسان، اعدام شدند.        

هویت یکی از این زندانیان، «حبیب خزایی» است.     

دو زندانی ایرانی هردو اهل مشهد و دو زندانی دیگر شهروندان تبعه کشور افغانستان بوده اند