مُدعیان تیتر “دکترا”

۲۴ دسامبر ۲۰۱۶–  ۰۴ دی ۱۳۹۵

  یک زمانی، هر که "دکتر" بود، ارج و قربی داشت چرا که این عنوان، نشان می داد صاحبش سال ها در طلب علم زحمت کشیده و اکنون به مرتبتی چنان عظیم در یک رشته علمی رسیده که می تواند در آن علم، اظهار نظر کند و نظرش نیز صائب و مورد توجه باشد.
اینک اما شأن و شوکت مدارک دانشگاهی فروپاشیده است و چه بسیار دکترهایی هستند که دل انسان برایشان می سوزد. دکترهای واقعی که در میان این همه ناخالصی واقعاً دکتر هستند.          
اگر این اَبَر بحران، مدیریت و رفع و رجوع نشود، دیری نخواهد پایید که علم و دانش به کل از سرزمینی که از ابن سیناها و رازی ها و حسابی ها به ارث رسیده است، ریشه کن شود و برهوتی از نادانی با کلی افراد مدعی"دکتر!" بر جای بماند؛ فاجعه ای بدتر از خشکسالی.