اعدام درملاء در فارس

۱۰اکتبر۲۰۱۶ ـ  ۱۳۹۵/۰۷/۱۹

محاکمه علنی متهم در شعبه ٣ دادگاه کیفری یک استان فارس آغاز شد.    

وی در شعبه ٣ دادگاه کیفری یک استان فارس به قصاص در ملاء عام محکوم شد.        

متهم پرونده در جایگاه حاضر به  بیان واقعه پرداخت و گفت: “در روز حادثه به قصد چیدن گیاهان معطر به کوه چاه سرخ و چشمه گنو رفته بودیم که در زمان برگشت پس از مواجهه با محیط بانان به خاطر حمل سلاح غیر مجاز ترسیدم و فرار کردم”.

دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع متهم  جهت اخذ تصمیم وارد شور شد که در پایان متهم م- ج از سوی دادگاه به استناد مواد ١۶۴- ١۶٨- ٢١١- بند الف ماده ٢٩٠ ، ماده ٣٠١، ٣۵١، ٣٨١،۴١٧و ۴١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب سال١٣٩٢ به قصاص نفس در ملاء عام محکوم شد.   

در ابتدای این محاکمه علنی قاضی شبانی ضمن یادآوری حقوق قانونی متهم از نماینده دادستان خواست تا از کیفرخواست صادره دفاع و پس از آن به اخذ درخواست و شکایت اولیاء دم پرونده پرداخت.

رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.