اعدام هفت نفر در یزد      

هفت نفر از جمله یک زن در زندان یزد به دار آویخته شدند.    

پنج نفر از این محکومان که یک زن وچهار مرد و دو نفردیگر نیز با رأی قصاص به اعدام محکوم شده بودند که این احکام به اجرا درآمد.       

۲۸ اوت ۲۰۱۶ ـ ۱۳۹۵ /۰۶/۰۷