دهها زندان در دولت اسلامی ایران

 می گویند: "وقتی می خواهی حکومتی را بشناسی، به زندانهایش نگاه کن". درنظام اسلامی ایران، چه پیش و چه پس ازسال ۵۷، زندانها و ترکیب زندانیان آنها، شمار زندانیان و تعداد آنها و … یک معیار بوده و همچنان نیز هست. از زندانی سیاسی گرفته تا سایرزندانیان...        
  فرماندار کرج در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا، گفته "شهر کرج در حصار چهار زندان (گفته می شود در زندان های کرج بالغ بر ۲۰۰ هزار زندانی نگهداری می شوند) قرار گرفته و از این نظر گرفتار انواع آسیب های اجتماعی است. بسیاری از این زندانیان غیربومی اند  (در زندانهای رجایی شهر- قزل حصار ـ گوهردشت و فردیس نگهداری می شوند) که ما با مکاتباتی که با مقامات!! داشته ایم موفق به جلب نظر موافق آنها برای انتقال حداقل زندانیان غیر بومی از زندانهای کرج شده ایم.   مقامات قضائی می گویند ورودی زندان های ایران سالی ۶۰۰ هزار نفر است.

  دوم اوت ۲۰۱۶- ۱۲مرداد  1395