رأی سفید حرام است!!

جنایت وشناعت ابزار پیشرفت وترقی در نظام اسلامی ایران است. افراد بخاطرشناعات و جنایات شان به مسئولیت هائی دررژیم مذهبی ایران گمارده می شوند که به عواقب و پیامدهای این پذیرش، پی نبرده اند. القابی چون "آیت الله، عزیزان ، بزرگواران، رهبر و…" به دوش می کشند" تا گزیده تر برند کالا".           

جدیدترین فتاوای!! خامنه‌ای در خصوص انتخابات/ رأی سفیدی که موجب تضعیف نظام شود حرام است[چرا].          

شرکت درانتخابات نظام اسلامى براى افراد واجد شرایط ، واجب عینى است و یک وظیفه شرعى، اسلامى و الهى است. شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست. اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است. 

بیست و هفت بهمن ۱۳۹۴/ شانزده فوریه ۲۰۱۶