قاچاق انسان         

مقامات گارد ساحلى ترکیه مى گویند یک قایق حامل پناهجویان و مهاجران از خاورمیانه و آفریقا روز شنبه در نزدیکى ساحل ترکیه در دریاى اژه واژگون شد و بر اثر آن ۳۳ نفر که کودکان نیز در بین آن ها هستند در دریا غرق شدند.
۷۵ نفر از سرنشینان این قایق نجات داده شده اند اما تایید شده است که تا این لحظه دست کم ۳۳ نفر در این حادثه جان باخته اند.
رسانه هاى محلى ترکیه گزارش کرده اند که باور بر آن است این قایق بیش از ۱۲۰ سرنشین داشته است. گارد ساحلى ترکیه سرگرم جست و جو جهت یافتن ناپدید شدگان است.
گزارش شده است که شمارى از نجات یافتگان تبعه سوریه، افغانستان، و میانمار هستند.

 31 ژانویه۲۰۱۶، یازده بهمن ۱۳۹۴