دیه و ارزش شتر

راه یافته گان به مجلس اسلامی، آذرماه سال جاری در روند رسیدگی به لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث آسیب دیده در حوادث ناشی از وسایل نقلیه، با تصویب ماده ۵۳ این قانون دائمی قوه قضاییه را مکلف کردند تا پایان پانزدهم اسفند هر سال، ارزش ریالی دیه موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام کنند.  
دراعلام ارزش ریالی قیمت یکصد نفر شتر از سوی دستگاه قضایی، هر ساله موضوع تغلیظ دیات با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی، تعیین موعد این مبلغ درانتهای هرسال را به دلیل اهتمام هرچه بیشترشرکت های بیمه ای در پرداخت دیه عنوان کرد و افزود: این سیاست به دلیل تاخیر برخی شرکت های بیمه ای در پرداخت دیه اتخاذ شده تا به مانند سال های گذشته افزایش مبلغ دیه به دلیل اطاله دادرسی یا روند رسیدگی در استیفای دیه این امر موجب بروز نگرانی مردم نشود.  

وی دستگاه قضایی را مسئول اصلی تعیین نرخ دیه اعلام کرد وگفت: هرچند ستاد مردمی دیه در راستای آزادی زندانیان ، این ستاد در تعیین نرخ دیه نقشی ندارند.
غضنفرآبادی تصریح کرد: نرخ دیه بر مبنای اسلام و شرع تعیین می شود که نرخ تورم در میزان افزایش و یا ثبات آن اثرگذار خواهد بود.   

        دستگاه قضا؛ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴