بسیج و رسانه‌ها  

پاسدار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج گفت: لشکرهای عظیم رسانه گسترده شد و امروز بیش از ۹۵ درصد رسانه های عالم در دست خشن ترین دشمنان ملت‌های عالم است چون دیگر سلاح هایشان کارساز نبود.     
وی ادامه داد: رسانه امروز در دست قدرت های شیطانی است و هر روز به تعداد آنها افزود می‌شود؛ البته آنها اقدامات میدانی را هم بعنوان مکمل رسانه در دستور کار دارند.   
وی با بیان اینکه برخی رسانه های داخلی بدنبال بزک کردن چهره آمریکا هستند گفت: از طرفی عناصری که سلطنت طلب هستند وارد دستگاهای نظام می‌شوند و قتل‌های زنجیره ای را راه می اندازند بدون دادگاه و قاضی برخی را می‌کشند و روز دیگری به صورت برخی خانمها اسید می‌پاشند که چهره حزب اللهی ها را بد جلوه دهند.
پاسدار نقدی ادامه داد: روز دیگر با دست های پشت پرده برنامه ریزی می‌کنند و به سفارت عربستان می‌ریزند تا چهره بچه های ما را خراب کنند وگرنه ۱۰۰ نفر نصف شب از کجا آمدند و حمله کردند؟
وی با بیان اینکه امروز قدرت اصلی دشمن با استفاده از تزویر رسانه است که باور غلط در ملتها ایجاد می کند. 
وی اضافه کرد: اوباما در نطق خودش گفت نتوانسته هیچ کاری برای اقتصاد امریکا کند ولی چرا در رسانه های ما چنین حرفی مطرح و تیتر نمی‌شود چون ما باید باور کنیم که امریکا می خواهد اقتصاد ما را درست کند.    

    بیست و چهارم دی ۱۳۹۴/ چهاردهم ژانویه ۲۰۱۶