دولت‌های فقیر و ناتوان!!  

ناصر مکارم‌شیرازی گفت: قطع ارتباط با برخی دولت‌های  فقیر و ناتوان، چیزی نیست که در روحیه  ما  تاثیر بگذارد، روزی همین افراد با التماس بازمی‌گردند و تقاضای تجدید رابطه می‌کنند.

مکارم‌ شیرازی، اظهار کرد:  کسی که غیر مستحق را مدح کند خودش متهم میشود، متهم به اینکه دروغگو، متملق و ریاکار است. او مسئله مدح افراد را مورد توجه قرار داد و گفت:   همیشه اطراف مراکز قدرت افراد مداحی بودند ،  که مدح و ستایش کرده و محاسن را غلو می‌کردند و سبب می‌شدند آنها به کارهای بد خود ادامه دهند.وی ادامه داد این شخص مداح نیز شریک است زیرا سبب شده این فرد مغرور و گمراه شود و به کارهای بد خود ادامه دهد و کارهای بد خود را توجیه میکند، مانند مداحان  که در   برخی از کشورها از جمله سوریه هستند. مکارم ‌شیرازی با اشاره به حادثه اعدام نمر باقر النمر گفت: در این حادثه که شیخ را کشتند، بیان میکنند به کتاب و سنت .عمل شده، اینها سبب می‌شود که در جنایاتی که انجام میدهند، گمراه شوند

۷ ژانویه ۲۰۱۶ / ۱۷ دی ۹۴