اعدام پنج نفر در کرمان


پنج زندانی در زندان شهاب کرمان به دار آویخته شدند.
محکومین زندان کرمان که به اعدام محکوم شدند، یک تن زن و بقیه مرد بودند، هویت سه تن از مردان عزت سابکی، میثم شهرکی و علی زهی عنوان شده است و بقیه نامشخص است.
مسئولین و ارگان های قضایی درباره این اعدام ها هیچ گونه اطلاع رسانی و شفاف سازی نکرده اند.

۱۳۹۴/۰۵/۰۸—۳۰ ژوئیه ۲۰۱۵