نُه مرد در کرج به دار آویخته شدند


نُه نفر، سحرگاه دیروز در زندان رجایی شهر به دار آویخته شدند.
نخستین اعدامی که دیروز پای چوبه دار قرار گرفت، محمود ۳۰ ساله بود. دومین اعدامی، مدیر ۴۷ ساله شرکت فیلمسازی بود. سومین اعدامی، جوانی سی ساله بود.چهارمین اعدامی پسر۲۸ ساله به نام نوید بود.
پنجمین اعدامی جوانی بنام محمود بود. ششمین اعدامی، مردی ۳۳ ساله بنام رضا بود. هفتمین اعدامی مرد ۵۹ ساله ای بنام مهراب بود.هشتمین اعدامی جوانی ۳۱ ساله به نام پدرام بود. آخرین اعدامی مرد ۴۲ ساله ای .
نُه مرد پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شدند که حکم قصاص آنها به تائید دیوان عالی کشور رسید.
۰۱ مرداد ۱۳۹۴ – ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵