اعدام در مشهد

محمدحسین درودی معاون دادستان مشهد گفت: حکم اعدام یک نفر در زندان مرکزی مشهد اجرا شد . او از اجرای حکم اعدام این فرد  در زندان مرکزی مشهد خبرداد، که پس از انجام تشریفات قانونی در محل زندان مرکزی مشهد اجرا شد.

 

شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۵ / ۳۰ خرداد ۹۴