مسئولین جنایات باید محاکمه شوند

مسئولین جنایات و کشتار در نظام اسلامی ایران باید محاکمه شوند.

جامعۀ دفاع از حقوق بشر درایران، خواستار تشکیل دادگاه بی طرف بین المللی جهت بررسی  جنایات و کشتار، شکنجه زندانیان و کودک کشی وبازداشت های دگراندیشان،زنان، دانشجویان،روزنامه نگاران، اقلیت های قومی ومذهبی و زندانهای مخفی زیرنظر مأمورین امنیتی وپاسداران وعناصروابسته به بسیج، می باشد.   

همان گونه که جوامع آلمان ، ایتالیا و… از لوث  ایدئولوژیک فاشیسم پاک شد ، جامعه ایران باید از پلیدی جنایات مذهبی خلاصی یابد.

سی و پنج سال است که عقب افتاده ترین قشرجامعه درقلم رُو فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی ،  سیاسی و در محدوده خصوصی، دخالت مستقیم دارند ودر تمام این حوزه ها درجنایات، سرکوب مردم و نقض حقوق بشرمایشاء اند.     

مسئولیت تمام پیامدها و عواقب این جنایات روی دوش این عناصر ، که مسئولیت اداره جامعه را بدست  گرفته اند می باشد.می بایستی برای بقای عدالت اجتماعی، در یک دادگاه بی طرف محاکمه و جوابگوی تمامی پلیدی هایشان در این سی و پنج سال باشند.        جامعۀ دفاع از خقوق بشر در ایران.

 پنج شنبه 18 ژوئن ۲۰۱۵- ۱۳۹۴/۰۳/۲۸