ادامه اعدام ها در نظام اسلامی ایران

ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، خبرداد– طى روزهاى نیمه دوم اردیبهشت ماه، از پانزدهم تا بیست و نهم، ٢١ تن از  متهمان جرائم مواد مخدر، در زندان قزل حصار کرج، به دار آویخته شدند.

 سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ماه، ١٢ زندانى و روز سه شنبه ٢٩ اردیبهشت نیز ٩ زندانى دیگر، در قزل حصار اعدام شدند.

یکى از منابع مطلع، درباره این اعدام ها به گزارشگر هرانا گفت: “ اغلب این اعدامى ها کسانى بودند که بین هفت تا ١٢ سال با وجود حکم اعدام در زندان قزل حصار به سر مى بردند. ”

این اعدام ها نه تنها از طریق مسئولین قضایى و منابع رسمى اعلام نشده است، بلکه از گزارش فعالان حقوق بشر نیز تا کنون پنهان مانده است.

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در هفته های گذشته روند اجرای احکام اعدام و مخصوصا اعدام علنی، سیری صعودی داشته است و علاوه بر شمار بالاى اعدام ها، اجراى این احکام به صورت اعلام نشده و نیمه مخفیانه و عدم تعهد مسئولین قضایى به اطلاع رسانى، باعث نگرانى مضاعف نهادهاى فعال حقوق بشر در زمینه اعدام در ایران شده است.

جامعۀ د فاع از حقوق بشردرایران ، هرگوته شکنجه واعدام  در نظام اسلامی ایران راشدیداً محکوم می کند.

شنبه  2 خرداد ۹۴؛ ۲۳ مه ۲۰۱۵