لیست و لینک انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد – تهران

نهاد های حقوق بشری ملل متحد و موضوعات گوناگون مربوط به حقوق بشر به گونه ای مشروح در سایت ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر آمده که برای پژوهشگر بسیار مفید است. ضمنا راهنمای پزوهش در این زمینه نیز راه گشا است.

 قانون بین المللی حقوق بشر

 کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد (کتابی برای راهنمایی جامعه مدنی)

 گزارش دبیرکل درباره وضعیت‌ حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران- ۲۲ آگوست ۲۰۱۲(A/67/327)

 گزارش دبیرکل درباره وضعیت‌ حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران- ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱ (A/66/361)

 گزارش دبیرکل درباره وضعیت‌ حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران- ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ (A/64/357)

 گزارش دبیرکل درباره وضعیت‌ حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران- اول اکتبر ۲۰۰۸ (A/63/459)

 روز جهانی انساندوستی

 شورای حقوق بشر- بررسی ادواری جهانی- بررسی ادواری ایران

 سئوال هایی که غالبا پرسیده می شوند

 اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (بومیان) قطعنامه مصوب مجمع عمومی

 سال بین المللی آموختن حقوق بشر

 آموزش حقوق بشر

 نهضت دبیرکل سازمان ملل متحد: اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان ۲۰۰۸- ۲۰۱۵

 حقوق بشر در جهان امروز: اولویتی برای سازمان ملل متحد

روز حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ آغاز بزرگداشت یک ساله شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر

کتابخانه الکترونیکی مربوط به مسایل جنسیتیپاره ای از اسناد بین المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر


منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۴۵/۱۰/۱۶)


منشور بین المللی حقوق بشر

   – اعلامیه جهانی حقوق بشر   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۴۸)

   – میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی *   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۷۶/۳/۲۳)

   – میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی *   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۷۶/۱/۳)

   – پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی *

   – دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ ***


اسناد اصلی بین المللی حقوق بشری و نهاد های ناظر بر آنها


در مجموع ۹ معاهده اصلی بین المللی حقوق بشری موجود است. هر یک از این معاهدات کمیته ای از کارشناسان تشکیل داده اند تا بر نحوه اجرای مفاد آن از سوی کشورهای ملحق به آن معاهده نظارت کنند. نهاد ناظر در مورد دو پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شورای حقوق بشر است. به برخی از این معاهدات پروتکل های اختیاری ضمیمه شده است.


تاریخ

عنوان

۲۱ دسامبر ۱۹۶۵

کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی *

۱۶ دسامبر ۱۹۶۶

میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی *

۱۶ دسامبر ۱۹۶۶

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی *

۱۸ دسامبر ۱۹۷۹

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان *

۱۰ دسامبر ۱۹۸۴

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی (۱۹۸۴) **

۲۰ نوامبر ۱۹۸۹

کنوانسیون حقوق کودک *

۱۸ دسامبر ۱۹۹۰

کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان

 

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی‌اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری

۱۳ دسامبر ۲۰۰۶

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت


تاریخ

عنوان

۱۶ دسامبر ۱۹۶۶

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی *

۱۵ دسامبر ۱۹۸۹

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ ***

۱۰ دسامبر ۱۹۹۹

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ***

۲۵ می ۲۰۰۰

مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ ***

۲۵ می ۲۰۰۰

مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک ***

۱۸ دسامبر ۲۰۰۲

پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه ، غیرانسانی یا تحقیر آمیز

۱۳ دسامبر ۲۰۰۶

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ******


کنفرانس حهانی درباره حقوق بشر و اجلاس هزاره

   – اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین *

   – اعلامیه هزاره ملل متحد


حقوق مردم بومی و اقلیت ها

   – اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی

   – اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی (کتابچه مصور)


منع تبعیض

   – کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی *   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۶۸/۸/۲۹)

   – کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

   – پروتکل ایجاد کمیسیون آشتی ومیانجیگری، مسئول تلاش برای حل هراختلاف که ممکن است بین کشورهای طرف کنوانسیون مبارزه با تبعیض درآموزش ایجاد شود

   – اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده

   – کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید ****   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۸۵/۵/۱۷)

   – کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۸۸/۱/۱۲)

   – ترجمه نشریه ای با عنوان "کنفرانس جهانی علیه نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و عدم بردباری های مربوطه / دوربان ، افریقای جنوبی ۳۱ آگوست- ۷ سپتامبر ۲۰۰۱" در کتابخانه موجود است.


حقوق زنان

   – کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان *

   – پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ***

   – اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلام شده در قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی

   – اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه اعلام شده در قطعنامه (۲۹) ۳۳۱۸ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴


حقوق کودکان

   – پیمان نامه حقوق کودک   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۹۴/۸/۱۲)

   – پروتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان *****

   – پروتکل الحاقی به پیمان‌نامه حقوق کودک درباره بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه *****

   – اعلامیه جهانی حقوق کودک *


   – ما کودکان: مروری بر پیگیری اجلاس جهانی سران برای کودکان در پایان یک دهه. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد 


حقوق افراد سالمند

   – اصول ملل متحد برای سالمندان

   – طرح بین المللی اقدام در مورد سالخوردگی  و اصول ملل متحد برای اشخاص سالمند


حقوق افراد دارای معلولیت

   – اعلامیه مربوط به حقوق معلولان

   – اصول استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان مصوب قطعنامه ۹۶/۴۸ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی

   – توسعه اجتماعی، شامل مسایلی مربوط به وضعیت اجتماعی جهان و جوانان، سالخوردگی، معلولان و خانواده


حقوق بشر در اجرای عدالت : صیانت از افراد تحت بازداشت یا زندانی

   – حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان

   – اصول اساسی برای رفتار با زندانیان

   – مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس

   – مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده‌اند

   – اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.

   – کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی (۱۹۸۴) **

   – اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش پرسنل بهداشتی،‌ به ویژه پزشکان، در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان در برابر شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز

   – اصول درباره تحقیق و جمع‌آوری سند موثر شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز

   – تدابیری برای تضمین حمایت از حقوق محکومان به مرگ

   – نظامنامه رفتار مأموران نیروی انتظامی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

   – اصول اساسی استفاده از زور و سلاح های گرم توسط مأموران نیروی انتظامی مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلّفان هاوانا، کوبا- ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰

   – حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر حبسی (قواعد توکیو) مصوب مجمع عمومی

   – حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پکن) مصوب مجمع عمومی

   – راهنمای عمل درباره کودکان در نظام عدالت جزایی توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد

   – راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوان (راهنمای ریاض) مصوب واعلان مجمع عمومی

   – اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

   – اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان منعقد در میلان از تاریخ ۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ و تأیید مجمع عمومی

   – اصول اساسی درباره نقش حقوقدانان مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – کوبا ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰

   – راهنما درباره نقش دادستان ها مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – کوبا ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر۱۹۹۰

   – اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر راجع به اعدام های خارج از حیطه قانون، خودسرانه و اختصاری توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی

   – اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص ناپدید شده اجباری مصوب مجمع عمومی

   – اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین‌المللی حقوق بشر و نقص شدید قانون بین‌المللی بشر دوستانه

   – کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی‌اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری

   – پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون علیه شکنجه و سایر مجازات‌ یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز مصوب ۱۸ دسامبر ۲۰۰۲ پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه A/RES/57/199رفاه اجتماعی، پیشرفت و توسعه

   – اعلامیه جهانی ریشه کنی گرسنگی و سوءتغذیه

   – اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر

   – اعلامیه مربوط به حق مردمان در مورد برخورداری از صلح (13)

   – اعلامیه حق توسعه

   – اعلامیه جهانی در باره ژنوم انسانی و حقوق بشر

   – اعلامیه جهانی درباره تنوع فرهنگی


ازدواج

   – کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها

   – توصیه درباره رضایت با ازدواج ، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌ها


آزادی احتماعات

   – کنوا نسیون آزادی اجتماعات و حمایت از حق سازمان دادن سال ۱۹۴۸ (شماره۸۷)

   – کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی


بردگی، اعمال مشابه بردگی و کار اجباری

   – کنوانسیون تکمیلی درباره الغای بردگی و خرید و فروش و ترتیبات و عملیات مشابه بردگی   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۵۹/۱۲/۳۰)


حقوق مهاجران

   – پروتکل علیه قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا


ملیت، بی تابعیتی، پناهندگی سیاسی و پناهندگی

   – کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان *    (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۷۶/۱۰/۲۶)

   – پروتکل مربوط به وضع پناهندگان *    (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۷۶/۷/۲۸)


جرائم جنگی و جرائم بر ضد بشریت شامل نسل کشی

   – کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار گروهی *   (تاریخ الحاق ایران: ۱۹۵۶/۸/۱۴)