سه نفر در بندرعباس در ملاء عام اعدام شدند

شنبه صبح،  ۲۴ آبان، بلوار ساحلی بندرعباس شاهد اجرای حکم مجازات ۳نفر  بود.نظام مذهبی ایران با فلاکت نشاندن کشور سبب بوجود آوردن ناهنجاری های گسترده اجتماعی شده است و در آخر سرنوشت قربانیان این نظام با اعدام به پایان میرسد. حکومت مذهبی  ایران به نسبت جمعیت با فاصله بسیار از دیگر کشورها مقام اول اعدام را سال هاست برای خود حفظ کرده است.

 دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ / ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴