اعدام در محوطه زندان قزوین

حکم اعدام یک جوان در ندامتگاه مرکزی قزوین سحرگاه امروز با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین، دادیار اجرای احکام کیفری و ناظر زندان دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، رئیس ندامتگاه مرکزی قزوین، نمایندگانی از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی در محوطه زندان قزوین به مرحله اجرا درآمد.

دادگاه در مورد متهم « عرفان الف» به استناد بند «ب» ماده ۲۰۶ و مواد ۲۱۹ و بند ۴ ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی و با توجه به تقاضای اولیاء دم مقتول،. حکم به قصاص نفس صادر می‌کند.        

  پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ارجاع به شعبه هفتم دیوان عالی کشور، مستنداً به بند «الف» ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره از سوی دادگاه کیفری استان قزوین عیناً تایید و ابرام می‌شود.

اجراء کننده گان حکم اعدام معتقدند :  «اجرای عدل و عدالت و احکام الهی در جامعه اسلامی به منظور استقرار هرچه بیشتر امنیت و در جهت احقاق حقوق مسلم انسانی و ریشه کنی عناد و بی عدالتی و قانون گریزی در جامعه است.»

پنج خرداد ۹۳ / ۲۶ مه ۲۰۱۴