سه تن در قزوین اعدام شدند

اسماعیل صادقی‌ نیارکی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: سحرگاه امروز سه قاچاقچی مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی قزوین به دار مجازات آویخته شدند.  وی افزود: دستگاه قضایی همواره برخوردهای بدون اغماض و سخت‌گیرانه خود را نسبت به مجرمان دارد و بر این اساس امروز شاهد اجرای حکم اعدام سه تن بودیم.   

وی اضافه کرد: با ارسال پرونده نامبردگان به دادسرا، شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین با احراز مجرمیت و موافقت دادستان، پرونده را به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارسال و شعبه یاد شده مبادرت به صدور حکم اعدام کرد.   

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: آراء صادره در خصوص هر سه متهم مورد اعتراض وکلای متهمان قرار گرفته و پس از بررسی با رد اعتراض وکلای متهمان، مورد تأیید دادستان کل کشور قرار می‌گیرد و همچنین تقاضای عفو نامبردگان نیز در کمسیون عفو استانی و مرکز طی دو نوبت مطرح و مورد مخالفت واقع می‌شود و در نهایت اجرای حکم آنان از سوی ریاست قوه قضاییه بلا مانع اعلام می‌شود.

گفتنی است احکام صادره سحرگاه امروز با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین، دادیار اجرای احکام کیفری، قضات ناظر زندان دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، رئیس ندامتگاه مرکزی قزوین، نمایندگانی از نیروی انتظامی و پزشکی قانونی در محوطه زندان قزوین به مرحله اجرا درآمد.

شنبه  27 اردیبهشت ۹۳ / ۱۷ ماه مه۲۰۱۴