هجده ماه حبس تعزیری

روز دوشنبه مورخه ۳۱/۴/۹۲ شعبه ی اول دادگاه انقلاب سنندج برای غالب حسینی فعال کارگری وعضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به اتهام عضویت در کمیته ی هماهنگی و وابستگی به احزاب خارج کشوری تحمل ۱ سال حبس تعزیری وهمچنین به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام اسلامی ایران حکم ۶ ماه حبس تعزیری صادر نمود .  

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم کردن احکام صادره برای این فعال کارگری خواهان شکسته شدن این احکام و همچنین آزادی سایر کارگران ، فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می‌باشد.

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

 

چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۲ / ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۳