Archive for اردیبهشت, ۱۳۹۶

 •   کمابیش همه ما در وجود خود با دو شخصیت آشنایی داریم . یکی آن شخصیتی هست که با طرز تفکر ناقص خود برای ما مشکلات ایجاد می کند و یکی آن شخصیتی هست که  با بازنگری به تفکرات غلط در درون ما حس ایجاد تغییر را بوجود می آورد . یعنی همان شخصیت سالم که به قدر کافی عاقل هست تا به مشکلات روانی و فکری ما رسیدگی کند .  این حرف سندش آنست که همه ما بعد از گذشت زمان و رشد روحی و عقلی، به یکسری از اشتباهات خود اعتراف می کنیم . از این جهت هست که می توان به پیشرفت فرهنگ و تحول انسانی در جوامع امیدوار بود . اگر قرار باشد ما همه چیز را انفعالی ببینیم، هیچ لزومی به حرکت و کسب فهم و آگاهی نخواهیم دید . بنابراین باید دانه دانه مشکلات جامعه خود را بررسی کنیم و ببینیم چرا  با داشتن اینهمه سرمایه و هوش و استعداد امروز وضع کشور ما چنین هست ؟ در حقیقت تغییر وضع جامعه ما ، نیاز به یک جریان تعلیم و تربیت اساسی،  در راستای برطرف کردن کمبودهای موجود در طرز تفکر ، و خطاها ونقایص فکری ما دارد،  و همینطور تجدید نظر در جریان ارزش هاو فروض غیر معقول که پشتوانه مشکلات ما هستند . وقتی ما از فرهنگ صحبت می کنیم و می گوییم این جریان یک نقص فرهنگی هست که به نوعی فاصله روانشناسانه بین اذهان مردم و حقیقت اشاره می کند ، بلافاصله عده ای گارد می گیرند که فلان  شخص یا نویسنده یا  فعال حقوق بشر می خواهد به فرهنگ و پیشینه تاریخی ما حمله کند و تفرقه ایجاد کند ، در حالیکه اگر مردم دست از بیماری های ستیزه جویی و مازوخیستی خود بردارند و کمی وارد پروسه تفکر شوند، واضحتر متوجه خواهند شد که برای شناختن حقیقت و بالا بردن سطح فرهنگ باید همه حرف ها را بدون سانسور بشنویم و بهترین را برگزینیم . ما برای شناخت یکدیگر و برای اینکه اسم یک ملت را روی خود بگذاریم ، نمی توانیم چشم خود را روی مشکلات همدیگر ببندیم . ما نمی توانیم به اسم امنیت ملی و توهم احساسات از کنار مشکلات اقوام و هموطنان گرفتار خود بدون احساس بگذریم ؟ سوال نگارنده از همه آنها که خود را وطن پرست می شناسند و حرفهای خود را وحی منزل می دانند ، این است که، شما که ادعای وطن پرستی دارید ، تا چه حد حاضرید ، بجای اینکه فی المثل پول و وقت و هزینه صرف جنگیدن با معترضین داخلی و سرکوب مردم کنید ، بروید مشکلات مردم را از نزدیک ببینید و حل کنید ؟ آیا شماها که خود را وطن پرست می دانید با انکار اعتراضات و ندیدن مشکلات و گریز و سرکوبی و پافشاری بر روی احساسات کورکورانه خود فکر می کنید تا چه حد می توانید به بهبود وضع جامعه و حفظ آن کمک کنید ؟ شما آیا حاضرید که حداقل بار کمی از مشکلات فکری و فرهنگی جامعه را به گردن بگیرید و در مورد نقطه نظرات  کج و تند مدارانه خود تجدید نظر کنید و همه را به چشم دشمن و جاسوس و باج بگیر و تجزیه طلب ووو نبینید؟ در طی اینهمه سال فشار و تهدید و ارعاب ، شما و امثالهم تنها در پرورش یک استعداد مردم ، در بین همه استعدادها کوشا بودید و آن برانگیخته کردن مردم ، بوسیله ترس در جریان تفکر،  و درباره زندگی خودشان بوده و در واقع اینست" نامنی ملی" نه آنچه که شما می گویید . چرا مردم ما باید همیشه در ترس و نگرانی باشند؟  چرا باید در اطلاعات و اینترنت را برروی مردم بست؟  چرا هیچ راهنمایی ارزشمندتر و معتبرتر از راهنماهای خودتان را به مردم معرفی نمی کنید ؟ چرا آشکارا هر عمل نابخردانه ای را به اسم دین و راه شناسی و معرفت شناسی به مردم معرفی کرده و می کنید؟  چرا مردم را عقده ای کرده اید؟  چرا مردم را نسبت بهم بی اعتماد کرده اید؟ چرا به آشفتگی های احساسی و انگیزشی مردم بی اعتنا هستید؟ و فقط نزدیک هر انتخاباتی مردم را و جریان فکری آنها را مطرح می کنید؟ اگر ارزشهای اخلاقی و بار فرهنگی جامعه در قلمرو آن ایمانیست که شما از آن دم میزنید ، بعد از اینهمه سال مردم ما حقیقتا باید اشرفترین اشرف مخلوقات شده بودند ، اما می بینیم که وضع جامعه و زندگی روحی روانی و فیزیکی مردم دچار مشکلات عدیده ایست . بنابراین آن سازمان اخلاقی و معنوی معقول که برای بقای روانی مردم ضرورت اساسی دارد خودش شدیدا زیر سوال است . در انتها باید خاطرنشان کرد که تا مردم را به پای بحث درباره موضوع ارزش ها و بازنگری در طرز تفکر آنها نکشیم جامعه مابه لحاظ تحولات مثبت ، چندان تغییری نخواهد کرد ، شاید سرازیری برود اما سربالایی رفتنشان قطعا نیاز به ارزش دادن به نظر تک تک آحاد ملت دارد .  و ارزش بطور حتم آن چیزیست که مردم برای حفظش تلاش خواهند کرد و نه آن چیزی که هر روز بوسیله مردم  مورد اهانت و لعنت قرار بگیرد   کمابیش همه ما در وجود خود با دو شخصیت آشنایی داریم . یکی آن شخصیتی هست که با طرز تفکر ناقص خود برای ما مشکلات ایجاد می کند و یکی آن شخصیتی هست که  با بازنگری به تفکرات غلط در درون ما حس ایجاد تغییر را بوجود می آورد . یعنی همان شخصیت سالم که به قدر کافی عاقل هست تا به مشکلات روانی و فکری ما رسیدگی کند .  این حرف سندش آنست که همه ما بعد از گذشت زمان و رشد روحی و عقلی، به یکسری از اشتباهات خود اعتراف می کنیم . از این جهت هست که می توان به پیشرفت فرهنگ و تحول انسانی در جوامع امیدوار بود . اگر قرار باشد ما همه چیز را انفعالی ببینیم، هیچ لزومی به حرکت و کسب فهم و آگاهی نخواهیم دید . بنابراین باید دانه دانه مشکلات جامعه خود را بررسی کنیم و ببینیم چرا  با داشتن اینهمه سرمایه و هوش و استعداد امروز وضع کشور ما چنین هست ؟ در حقیقت تغییر وضع جامعه ما ، نیاز به یک جریان تعلیم و تربیت اساسی،  در راستای برطرف کردن کمبودهای موجود در طرز تفکر ، و خطاها ونقایص فکری ما دارد،  و همینطور تجدید نظر در جریان ارزش هاو فروض غیر معقول که پشتوانه مشکلات ما هستند . […]

  نا امنی روانی نا امنی ملّی :احسان فتّاحی

    کمابیش همه ما در وجود خود با دو شخصیت آشنایی داریم . یکی آن شخصیتی هست که با طرز تفکر ناقص خود برای ما مشکلات ایجاد می کند و یکی آن شخصیتی هست که  با بازنگری به تفکرات غلط در درون ما حس ایجاد تغییر را بوجود می آورد . یعنی همان شخصیت سالم که به قدر کافی عاقل هست تا به مشکلات روانی و فکری ما رسیدگی کند .  این حرف سندش آنست که همه ما بعد از گذشت زمان و رشد روحی و عقلی، به یکسری از اشتباهات خود اعتراف می کنیم . از این جهت هست که می توان به پیشرفت فرهنگ و تحول انسانی در جوامع امیدوار بود . اگر قرار باشد ما همه چیز را انفعالی ببینیم، هیچ لزومی به حرکت و کسب فهم و آگاهی نخواهیم دید . بنابراین باید دانه دانه مشکلات جامعه خود را بررسی کنیم و ببینیم چرا  با داشتن اینهمه سرمایه و هوش و استعداد امروز وضع کشور ما چنین هست ؟ در حقیقت تغییر وضع جامعه ما ، نیاز به یک جریان تعلیم و تربیت اساسی،  در راستای برطرف کردن کمبودهای موجود در طرز تفکر ، و خطاها ونقایص فکری ما دارد،  و همینطور تجدید نظر در جریان ارزش هاو فروض غیر معقول که پشتوانه مشکلات ما هستند . وقتی ما از فرهنگ صحبت می کنیم و می گوییم این جریان یک نقص فرهنگی هست که به نوعی فاصله روانشناسانه بین اذهان مردم و حقیقت اشاره می کند ، بلافاصله عده ای گارد می گیرند که فلان  شخص یا نویسنده یا  فعال حقوق بشر می خواهد به فرهنگ و پیشینه تاریخی ما حمله کند و تفرقه ایجاد کند ، در حالیکه اگر مردم دست از بیماری های ستیزه جویی و مازوخیستی خود بردارند و کمی وارد پروسه تفکر شوند، واضحتر متوجه خواهند شد که برای شناختن حقیقت و بالا بردن سطح فرهنگ باید همه حرف ها را بدون سانسور بشنویم و بهترین را برگزینیم . ما برای شناخت یکدیگر و برای اینکه اسم یک ملت را روی خود بگذاریم ، نمی توانیم چشم خود را روی مشکلات همدیگر ببندیم . ما نمی توانیم به اسم امنیت ملی و توهم احساسات از کنار مشکلات اقوام و هموطنان گرفتار خود بدون احساس بگذریم ؟ سوال نگارنده از همه آنها که خود را وطن پرست می شناسند و حرفهای خود را وحی منزل می دانند ، این است که، شما که ادعای وطن پرستی دارید ، تا چه حد حاضرید ، بجای اینکه فی المثل پول و وقت و هزینه صرف جنگیدن با معترضین داخلی و سرکوب مردم کنید ، بروید مشکلات مردم را از نزدیک ببینید و حل کنید ؟ آیا شماها که خود را وطن پرست می دانید با انکار اعتراضات و ندیدن مشکلات و گریز و سرکوبی و پافشاری بر روی احساسات کورکورانه خود فکر می کنید تا چه حد می توانید به بهبود وضع جامعه و حفظ آن کمک کنید ؟ شما آیا حاضرید که حداقل بار کمی از مشکلات فکری و فرهنگی جامعه را به گردن بگیرید و در مورد نقطه نظرات  کج و تند مدارانه خود تجدید نظر کنید و همه را به چشم دشمن و جاسوس و باج بگیر و تجزیه طلب ووو نبینید؟ در طی اینهمه سال فشار و تهدید و ارعاب ، شما و امثالهم تنها در پرورش یک استعداد مردم ، در بین همه استعدادها کوشا بودید و آن برانگیخته کردن مردم ، بوسیله ترس در جریان تفکر،  و درباره زندگی خودشان بوده و در واقع اینست" نامنی ملی" نه آنچه که شما می گویید . چرا مردم ما باید همیشه در ترس و نگرانی باشند؟  چرا باید در اطلاعات و اینترنت را برروی مردم بست؟  چرا هیچ راهنمایی ارزشمندتر و معتبرتر از راهنماهای خودتان را به مردم معرفی نمی کنید ؟ چرا آشکارا هر عمل نابخردانه ای را به اسم دین و راه شناسی و معرفت شناسی به مردم معرفی کرده و می کنید؟  چرا مردم را عقده ای کرده اید؟  چرا مردم را نسبت بهم بی اعتماد کرده اید؟ چرا به آشفتگی های احساسی و انگیزشی مردم بی اعتنا هستید؟ و فقط نزدیک هر انتخاباتی مردم را و جریان فکری آنها را مطرح می کنید؟ اگر ارزشهای اخلاقی و بار فرهنگی جامعه در قلمرو آن ایمانیست که شما از آن دم میزنید ، بعد از اینهمه سال مردم ما حقیقتا باید اشرفترین اشرف مخلوقات شده بودند ، اما می بینیم که وضع جامعه و زندگی روحی روانی و فیزیکی مردم دچار مشکلات عدیده ایست . بنابراین آن سازمان اخلاقی و معنوی معقول که برای بقای روانی مردم ضرورت اساسی دارد خودش شدیدا زیر سوال است . در انتها باید خاطرنشان کرد که تا مردم را به پای بحث درباره موضوع ارزش ها و بازنگری در طرز تفکر آنها نکشیم جامعه مابه لحاظ تحولات مثبت ، چندان تغییری نخواهد کرد ، شاید سرازیری برود اما سربالایی رفتنشان قطعا نیاز به ارزش دادن به نظر تک تک آحاد ملت دارد .  و ارزش بطور حتم آن چیزیست که مردم برای حفظش تلاش خواهند کرد و نه آن چیزی که هر روز بوسیله مردم  مورد اهانت و لعنت قرار بگیرد   کمابیش همه ما در وجود خود با دو شخصیت آشنایی داریم . یکی آن شخصیتی هست که با طرز تفکر ناقص خود برای ما مشکلات ایجاد می کند و یکی آن شخصیتی هست که  با بازنگری به تفکرات غلط در درون ما حس ایجاد تغییر را بوجود می آورد . یعنی همان شخصیت سالم که به قدر کافی عاقل هست تا به مشکلات روانی و فکری ما رسیدگی کند .  این حرف سندش آنست که همه ما بعد از گذشت زمان و رشد روحی و عقلی، به یکسری از اشتباهات خود اعتراف می کنیم . از این جهت هست که می توان به پیشرفت فرهنگ و تحول انسانی در جوامع امیدوار بود . اگر قرار باشد ما همه چیز را انفعالی ببینیم، هیچ لزومی به حرکت و کسب فهم و آگاهی نخواهیم دید . بنابراین باید دانه دانه مشکلات جامعه خود را بررسی کنیم و ببینیم چرا  با داشتن اینهمه سرمایه و هوش و استعداد امروز وضع کشور ما چنین هست ؟ در حقیقت تغییر وضع جامعه ما ، نیاز به یک جریان تعلیم و تربیت اساسی،  در راستای برطرف کردن کمبودهای موجود در طرز تفکر ، و خطاها ونقایص فکری ما دارد،  و همینطور تجدید نظر در جریان ارزش هاو فروض غیر معقول که پشتوانه مشکلات ما هستند . […]

  ادامه مطلب...

 •   ۲۲ آپریل ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲    جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندارن از اجرای حکم قصاص نفس یک زندانی در ملا عام در شهرستان بابل خبر داد.   “محکوم […]

  اعدام در ملا عام در بابل

    ۲۲ آپریل ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲    جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندارن از اجرای حکم قصاص نفس یک زندانی در ملا عام در شهرستان بابل خبر داد.   “محکوم […]

  ادامه مطلب...

 • ۲۲ آپریل ۲۰۱۷  – ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ یک زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد.  حکم اعدام یک زندانی نیز در ملاء عام در بابل اجرا شد. همچنین   دو زندانی در […]

  ادامه اعدام ها….

  ۲۲ آپریل ۲۰۱۷  – ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ یک زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد.  حکم اعدام یک زندانی نیز در ملاء عام در بابل اجرا شد. همچنین   دو زندانی در […]

  ادامه مطلب...

 • ۲۰آپریل ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ “محمود ترابی” در زندان بروجرد اعدام شد.       ترابی از ۸ سال پبش در زندان به سر می برد و به اعدام محکوم شده بود.    منبع نزدیک […]

  هشت زندانی در رجایی شهر کرج اعدام شدند

  ۲۰آپریل ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ “محمود ترابی” در زندان بروجرد اعدام شد.       ترابی از ۸ سال پبش در زندان به سر می برد و به اعدام محکوم شده بود.    منبع نزدیک […]

  ادامه مطلب...

 • ۱۸ آپریل۲۰۱۷   ـ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹     با حضور اولیای دم حکم اعدام یک  نفردر زندان عادل آباد شیراز اجرا شد. حکم قطع دست این زندانی که قسمتی از محکومیت او بود […]

  قطع دست، سپس اعدام

  ۱۸ آپریل۲۰۱۷   ـ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹     با حضور اولیای دم حکم اعدام یک  نفردر زندان عادل آباد شیراز اجرا شد. حکم قطع دست این زندانی که قسمتی از محکومیت او بود […]

  ادامه مطلب...

 • ۱٨ آوریل ۲۰۱۷- ۹ ۲ فروردین ۱٣۹۶ مردم یا باید در چنین انتخاباتی شرکت نکنند و یا با شرکت خود در آن عمر دیکتاتورها را طولانی تر و رنج خویش را […]

  انتخابات بدون سرنوشت ! ایراهیم فرشی

  ۱٨ آوریل ۲۰۱۷- ۹ ۲ فروردین ۱٣۹۶ مردم یا باید در چنین انتخاباتی شرکت نکنند و یا با شرکت خود در آن عمر دیکتاتورها را طولانی تر و رنج خویش را […]

  ادامه مطلب...

 • ۱۷ آپریل ۲۰۱۷ـ۱۳۹۶ /۰۱/۲۸ جوانی که سه سال قبل در زمانی که ۱۹ سال سن داشت ، در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.   درگزارش آمده : قضات دادگاه کیفری نیز […]

  اعدام درمشهد

  ۱۷ آپریل ۲۰۱۷ـ۱۳۹۶ /۰۱/۲۸ جوانی که سه سال قبل در زمانی که ۱۹ سال سن داشت ، در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.   درگزارش آمده : قضات دادگاه کیفری نیز […]

  ادامه مطلب...

 •   14 آپریل ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۶ /۰۱/۲۵ شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که آمریکا برادر قاسم سلیمانی، پاسدار سپاه قدس را به دلیل نقشش در “نقض حقوق بشر” در فهرست تحریم ها قرار […]

  تحریم‌ سهراب سلیمانی

    14 آپریل ۲۰۱۷ ـ ۱۳۹۶ /۰۱/۲۵ شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که آمریکا برادر قاسم سلیمانی، پاسدار سپاه قدس را به دلیل نقشش در “نقض حقوق بشر” در فهرست تحریم ها قرار […]

  ادامه مطلب...

 • هشتم آپریل ۲۰۱۷–  ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ اعدام “مازیار گراوند” که روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بود، در زندان پارسیلون خرم آباد اجرا شد.یک زندانی دیگربنام مرتضی سنایی  با اتهام و حکم […]

  اعدام، در پارسیلون خرم آباد

  هشتم آپریل ۲۰۱۷–  ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ اعدام “مازیار گراوند” که روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بود، در زندان پارسیلون خرم آباد اجرا شد.یک زندانی دیگربنام مرتضی سنایی  با اتهام و حکم […]

  ادامه مطلب...

 •   05  آپریل ۲۰۱۷   ـ : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶    “مروت عباسی” زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.      مروت عباسی اهل روستای یولقونلوی قدیم شهرستان ملکان، که […]

  اعدام یک نفردرتبریز

    05  آپریل ۲۰۱۷   ـ : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶    “مروت عباسی” زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.      مروت عباسی اهل روستای یولقونلوی قدیم شهرستان ملکان، که […]

  ادامه مطلب...