درباره جامعه

 • مقدمه از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان […]

  اعلامیه جهانی حقوق بشر

  مقدمه از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان […]

  ادامه مطلب...

 • جامعۀ دفاع از حقوق بشر درایران (برلن ) ، درسال۱۹۸۲ به همت عده ای از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و حقوقی پایه گذاری شد و به ثبت رسید ومورد پذیرش […]

  تکاپودرهمتایی

  جامعۀ دفاع از حقوق بشر درایران (برلن ) ، درسال۱۹۸۲ به همت عده ای از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و حقوقی پایه گذاری شد و به ثبت رسید ومورد پذیرش […]

  ادامه مطلب...